MOU รพ. MOU คปสอ. QOF กลาง QOF เขต HA
 

 

 
แสดงรายการตัวชี้วัด
 
 
ลำดับ
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
ระดับ
รอบ
สถานะ
1
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (≤1%) ร้อยละ 0
5.00
5
2
ร้อยละการเกิดภาวะ Sepsis Shock ในผู้ป่วย Sepsis (<5%) ร้อยละ 6.72
4.00
4
3
ร้อยละการเกิด DSS (Dengue Shock Syndrome) (0%) ร้อยละ 0
5.00
5
4
อัตราการเกิดไข้เลือดออกต่อแสนประชากร (<ค่า median 5 ปีย้อนหลัง) ลดลง28.05%
4.00
4
5
ร้อยละผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ Stroke fast tract ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที (100%) ร้อยละ 54.84
2.00
2
6
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงน้อย (Mild Head Injury) (0%) ร้อยละ 0
5.00
5
7
ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาด้วย SK ภายใน 30 นาที (100%) ร้อยละ 42.86
2.00
2
8
ร้อยละการ Control น้ำตาล (HbA1C<7) ของผู้ป่วยเบาหวาน (>40%) ร้อยละ 32.02
3.00
3
9
ระดับความสำเร็จการบริหารการเงินการคลัง (5 = 0) วิกฤตระดับ 0
5.00
5
10
ร้อยละของผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ระดับ Emergency และ Urgency) ที่มาด้วยระบบ EMS (>40%) ร้อยละ 29.32
2.00
2
11
อุบัติการณ์การระบุผู้ป่วยผิดคน ผิดตำแหน่ง (ระดับ D ขึ้นไป) (0 ครั้ง) 16 ครั้ง
1.00
1
12
ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก (90%) ร้อยละ89.10
4.00
4
13
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการพยาบาล ผู้ป่วยใน (90%) ร้อยละ89.50
4.00
4

 

 

 

 

ติดต่อเรา : งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

CopyRight 2007© www.crochet-pattern.com
Contact Us : webmaster@crochet-pattern.com